لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
 کنکور سراسری ارشد -مجموعه حقوق98-آیین دادرسی کیفری
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:1
 کنکور سراسری ارشد -مجموعه حقوق98-آیین دادرسی مدنی
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:1
 کنکور سراسری ارشد -مجموعه حقوق98-حقوق اداری
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:1
 کنکور سراسری ارشد -مجموعه حقوق98-حقوق ارتباطات
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:1
 کنکور سراسری ارشد -مجموعه حقوق98-حقوق اساسی
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:1
 کنکور سراسری ارشد -مجموعه حقوق98-حقوق بین الملل خصوصی
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:1
 کنکور سراسری ارشد -مجموعه حقوق98-حقوق بین الملل عمومی
 تعداد سوالات: 20
 تعداد آزمون:1
 کنکور سراسری ارشد -مجموعه حقوق98-حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:1
 کنکور سراسری ارشد -مجموعه حقوق98-حقوق جزای اختصاصی
 تعداد سوالات: 20
 تعداد آزمون:1
 کنکور سراسری ارشد -مجموعه حقوق98-حقوق جزای عمومی
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:1
 کنکور سراسری ارشد -مجموعه حقوق98-حقوق مدنی
 تعداد سوالات: 0
 تعداد آزمون:0
 کنکور سراسری ارشد -مجموعه حقوق98-حقوق مدنی(تعهدات)
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:1
 کنکور سراسری ارشد -مجموعه حقوق98-دروس تخصصی رشته های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده
 تعداد سوالات: 35
 تعداد آزمون:1
 کنکور سراسری ارشد -مجموعه حقوق98-سازمان های بین المللی
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:1
 کنکور سراسری ارشد -مجموعه حقوق98-متون حقوق به زبان انگلیسی
 تعداد سوالات: 31
 تعداد آزمون:2
 کنکور سراسری ارشد -مجموعه حقوق98-متون حقوق تجارت
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:1
 کنکور سراسری ارشد -مجموعه حقوق98-متون حقوق مدنی
 تعداد سوالات: 21
 تعداد آزمون:2
 کنکور سراسری ارشد -مجموعه حقوق98-متون فقه
 تعداد سوالات: 23
 تعداد آزمون:2