لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
 ارشد حقوق 96-آیین دادرسی کیفری
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:1
 ارشد حقوق 96-ایین دادرسی مدنی
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:1
 ارشد حقوق 96-حقوق اداری
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:1
 ارشد حقوق 96-حقوق ارتباطات
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:1
 ارشد حقوق 96-حقوق اساسی
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:1
 ارشد حقوق 96-حقوق بین الملل خصوصی
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:1
 ارشد حقوق 96-حقوق بین الملل عمومی
 تعداد سوالات: 20
 تعداد آزمون:1
 ارشد حقوق 96-حقوق تجارت
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:1
 ارشد حقوق 96-حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:1
 ارشد حقوق 96-حقوق جزای اختصاصی
 تعداد سوالات: 20
 تعداد آزمون:1
 ارشد حقوق 96-حقوق جزای عمومی
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:1
 ارشد حقوق 96-حقوق مدنی
 تعداد سوالات: 20
 تعداد آزمون:1
 ارشد حقوق 96-حقوق مدنی(تعهدات)
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:1
 ارشد حقوق 96-دروس تخصصی رشته معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده
 تعداد سوالات: 35
 تعداد آزمون:1
 ارشد حقوق 96-سازمانهای بین المللی
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:1
 ارشد حقوق 96-متون حقوق به زبان انگلیسی
 تعداد سوالات: 30
 تعداد آزمون:1
 ارشد حقوق 96-متون فقه
 تعداد سوالات: 20
 تعداد آزمون:1