لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
 سوالات اختصاصی کنکور انسانی سال 98- اقتصاد
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:1
 سوالات اختصاصی کنکور انسانی سال 98- تاریخ
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:1
 سوالات اختصاصی کنکور انسانی سال 98- جغرافیا
 تعداد سوالات: 15
 تعداد آزمون:1
 سوالات اختصاصی کنکور انسانی سال 98- روانشناسی
 تعداد سوالات: 20
 تعداد آزمون:1
 سوالات اختصاصی کنکور انسانی سال 98- ریاضی
 تعداد سوالات: 20
 تعداد آزمون:1
 سوالات اختصاصی کنکور انسانی سال 98- زبان عربی
 تعداد سوالات: 20
 تعداد آزمون:1
 سوالات اختصاصی کنکور انسانی سال 98- زبان وادبیات فارسی
 تعداد سوالات: 30
 تعداد آزمون:1
 سوالات اختصاصی کنکور انسانی سال 98- علوم اجتماعی
 تعداد سوالات: 20
 تعداد آزمون:1
 سوالات اختصاصی کنکور انسانی سال 98- فلسفه و منطق
 تعداد سوالات: 25
 تعداد آزمون:1
 سوالات عمومی کنکور انسانی سال 98- زبان انگلیسی
 تعداد سوالات: 25
 تعداد آزمون:1
 سوالات عمومی کنکور انسانی سال 98- زبان عربی
 تعداد سوالات: 25
 تعداد آزمون:2
 سوالات عمومی کنکور انسانی سال 98- زبان و ادبیات فارسی
 تعداد سوالات: 25
 تعداد آزمون:1
 سوالات عمومی کنکور انسانی سال 98- فرهنگ و معارف اسلامی
 تعداد سوالات: 25
 تعداد آزمون:1