در این روش پس از طی مراحل پیش بینی شده براحتی می توانید آزمونی را ایجاد نمایید
برای استفاده از روش قدم به قدم ابتدا با کاربر نوع دبیر وارد سیستم شوید سپس از منو بالا روی ساخت آزمون بصورت قدم به قدم کلیک نمایید

مرحله اول:

مرحله دوم:

مرحله سوم:

مرحله چهارم:

مرحله پنجم:

مرحله ششم: