دانش آموزان در تست آموز می تواند در آزمونهای زیر شرکت نمایند
1_ازمونهایی که توسط خود دانش آموز یا سایرین ایجاد شده است
2_ آزمونهایی که توسط دبیر مربوطه برای دانش آموز ایجاد شده است