برگزاری ازمون در تست اموز دارای چهار مرحله زیر است
1_مرحله 1: ساخت ازمون برای مشاهده آموزش مرحله اول روی ویدیو آموزشی مرحله اول کلیک کنید
2_مرحله 2: ساخت کلاس برای مشاهده آموزش مرحله دوم روی ویدیو آموزشی مرحله دوم کلیک کنید
3_مرحله 3:افزودن دانش آموزان به کلاس برای مشاهده آموزش مرحله سوم روی ویدیو آموزشی مرحله سوم کلیک کنید
4_مرحله 4:افزودن آزمون به کلاس برای مشاهده آموزش مرحله چهارم روی ویدیو آموزشی مرحله چهارم کلیک کنید