ساخت ازمون به ساده ترین روش دارای 2 مرحله زیر است
1_ساخت ازمون
2_تنظیمات ازمون