برای تغییر تنظیمات ازمون به شکلی که برای همه قابل دسترسی باشد مراحی زیر را انجام دهید
1_کلیک روی مدیریت آزمون
2_کلیک روی مخزن ازمون
3_انتخاب ویرایش تنظیمات ازمون

4_از بخش نوع ازمون عمومی را انتخاب نمایید
5_نمایش نتیجه را روی بعد از ازمون تنظیم نمایید
6_نمایش رتبه را بر روی نمایش برای همه تنظیم نمایید
7_ در بخش تاریخ پایان ازمون تیک هرگز منقضی نشود را بزنید
8_کلیک روی ویرایش ازمون
9_اکنون ازمون برای عموم قابل دسترسی است
10_برای دسترسی به ازمون می توانید به بخش
جستجوی ازمونها در صفحه اصلی مراجعه نمایید