برای شرکت در آزمونهایی که توسط دبیر برای شما ایجاد شده است مراحل زیر را طی کنید
1.وارد سایت شوید
2.از صفحه مدیریتی دانش آموز به بخش ازمونهای ثبت شده مراجعه کنید
3.در صورتیکه ازمونی برای شما ثبت شده باشد می توانید با کلیک روی شروع آزمون به ان دسترسی داشته باشید