لوگوی نرم افزار تست آموز
خانه
خانه
ورود
ثبت نام
ثبت نام
 اعضا
اعضا
راهنما
جستجو در آزمون ها
راهنما
راهنما
 
سیستم برگزاری آنلاین آزمون
انلاین
بازدید روز
بازدید کل
 
نام آزمون:پیام ههفتم
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:20دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:پیام آسمانی سال هفتم
تعداد سوال:15
نمایش سوال در هر صفحه:5
زمان:1ساعت :40دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد
نام آزمون:هدیه هفتم
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:پیام آسمانی هفتم
تعداد سوال:6
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:10دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:پیام های آسمان هفتم
تعداد سوال:5
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:5دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:دارد
نام آزمون:انگلیسی نوبت اول
تعداد سوال:1
نمایش سوال در هر صفحه:همه
زمان:30دقیقه:0ثانیه
نمره منفی:ندارد