logo testamooz
آمادگی برای کنکور سراسری ارشد -مجموعه مهندسی کامپیوتر98-زبان عمومی وتخصصی
سوالات این آزمون دربردارنده سوالات کنکور سراسری ارشد -مجموعه مهندسی کامپیوتر98-زبان عمومی وتخصصی می باشد پاسخنامه موجود منطبق با پاسخنامه سایت سنجش است