logo testamooz
آمادگی برای آزمون تاریخ سوم راهنمایی
این آزمون از فصلهای,درس ىکم: صفویان 1 )تاریخ سیاسی//درس دوم: صفویان ٢ )تاریخ اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی(//درس سوم: افشاریه و زندیه //درس چهارم: اروپا در قرون جدید ایجاد گردیده است
  • نام آزمون:آزمون تاریخ سوم راهنمایی
  • نام کتاب :تاریخ سوم راهنمایی-نشر کتاب های درسی
  • تعداد سوال:34
  • نمایش سوال در هر صفحه: همه
  • زمان:35 دقیقه:0 ثانیه
  • نمره منفی: ندارد
  • نیاز به ثبت نام:دارد
  • شروع آزمون:1393/7/13
  • پایان آزمون: بدون محدودیت